Ordlista


Nya tider och nya begrepp. Även du som är gammal räv märker nog att nya branschtermer hela tiden dyker upp. Friska upp dina kunskaper. Här nedan har vi samlat ett antal uttryck och begrepp i en ordlista.
bildordlist 1 bildordlist 1
bildordlist 1

APQP-Advanced product quality planning

I förväg planerad kvalitetssäkring av en produkt. En metodologi för att säkra kvalitet i projekt för nya produkter.

CMM-Coordinate measuring machine

Koordinatmätmaskin.

DFA-Design for assembly

Att anpassa produkten så att den blir billigare och enklare att montera.

DFM-Design for manufacturing

Att anpassa produkten så att den blir billigare och enklare att tillverka.

FMEA-Failure mode effect analysis. Feleffektanalys.

En systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

JIT-Just in time

Är en planeringsfilosofi som står för en strävan att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.

KAN-BAN

Är ett sätt att signalera eller synliggöra materialbehov i industriproduktion samt eliminera onödig administration.

Lean Production

Är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

MSA-Mätsystemanalys

Är en metod att med statistiska metoder säkerställa att mätsystemet är dugligt. I MSA mäts inte bara mätdonets variation, utan hela systemets variation som inkluderar andra faktorer, till exempel operatör.

PPAP-Production part approval process

Är en kvalitetssäkringsprocess för godkännande av ett företags processer för en specifik produkt.

SPS-Statistisk processstyrning

Är ett metodpaket inom kvalitetstekniken som används för att övervaka processer av olika slag. Metoderna syftar till att övervaka huruvida processen är i kontroll eller inte och vilken förmåga den har att producera enheter (kan vara såväl varor som tjänster) som ligger inom uppsatta toleranser.

Value stream mapping- Värdeflödesanalys

Ett verktyg som används för att kartlägga ett värdeflöde för en produkt eller tjänst. Genom en värdeflödesanalys kan eventuellt slöseri identifieras.